O čo ide? - Cesta Svetla - Rád Svetla - Kapitula Rádu Svetla - Zlatá kompánia Rádu Svetla
 
KTO SME?

Synovia Svetla, Večného, Nestvoreného, Nádherného: Boha Najvyššieho!
 

KAM SMERUJEME?
Do Svetla, pútnici do Vlasti, do Domova, plného nesmrteľnej krásy a jasu!
 

ALE KÝM SME TU...
… zrkadlíme toto Svetlo, vnášame ho všade tam, kadiaľ putujeme, aby tak aj smrteľný
svet sa na chvíľu zaleskol nesmrteľnosťou!
 
O čo ide?
Aj keď celý skauting je duchovný a vo svojej najhlbšej podstate smeruje k tomu, aby všetkým, čo ponúka, pomáhal mladému človekovi objavovať Duchovnú realitu za hranicami viditeľného sveta (čiže Boha), nemusí to byť vždy a každému na prvý pohľad zjavné.
Preto vznikol tento program, aby napomáhal pochopeniu ideí skautského hnutia a ich využívaniu spôsobom, pre ktorý nás Stvoriteľ priviedol na tento svet.
Program je určený všetkým bez rozdielui veku, mladým ľuďom, ale aj dospelým. Je založený na myšlienke spirituality konania a na poznaní, že skauting sám osebe práve takouto formou spirituality je. Pre všetkých, ktorí v skautingu nájdu užitočný, vyhovujúci a účinný nástroj svojho duchovného rozvoja, sa tak program stáva trvalou pomôckou vo využívaní skautingu za účelom duchovného rastu. V prípade činovníkov (čiže obzvlášť oddielových a zborových vodcov) je potom program spôsobom, ako zviditeľniť svoju vlastnú cestu a napredovanie na ceste duchovna a dať tak mladým ľuďom, ktorých vedú a formujú, jasne najavo, že aj oni kráčajú tou istou skautskou cestou, za tým istým Večným Cieľom, vyznávajú tie isté hodnoty, pracujú na sebe rovbnakým spôsobom a teda sú si v tomto s mladými ľuiďmi, ktorých vedú, podobní a rovní - a teda sú opravdivými vodcami a sprievodcami na Ceste, nielen učiteľmi či vedúcimi.

Viac o tom v nasledujúcich materiáloch:

Filozofia Rádu Svetla
- Skauting pre dospelých?
Spiritualita konania:
- Kašlite na nálady!
- Spiritualita konania
- Objav sv. Benedikta a majstrov zenu
- Nevyhnutný stav mysle
- Ako nájsť svoj kresťanský (skautský) ikigai
- Pokus o ilustráciu
- Princípy ako základ
- Pokus o zhrnutie
- Prečo nie je bežná?

Nášivky
Programový modul Rádu Svetla počíta s piatimi nášivkami, dizajnovanými v súlade s predpismi kapitoly 15, odseku X, bodu 4 Organizačného poriadku SLSK.

Dizajn nášiviek
Podklady na vyšitie nášiviek: CDR17, PDF
 
UPOZORNENIE:
tento voľný programový modul je v štádiu tvorby. Nie je zatiaľ schválený náčelníctvom Slovenského skautingu
a teda zatiaľ nie je ani súčasťou jeho oficiálneho programu.
Je však už teraz k dispozícii všetkým, ktorí majú záujem vyskúšať si ho.
Za všetky Vaše pripomienky a nápady sme Vám vopred vďační!

ARCHÍV predchádzajúcej verzie (Cesta Svetla: Cech a nasl.)
Cesta Svetla
Kým sa v stredoveku niekto stal rytierom, musel najprv prejsť roky trvajúcou cestou a prípravou. Aj keď cesta k tomu, aby si sa stal rytierom Rádu Svetla nie je až taká dlhá a náročná, predsa nejaká je. Poď s nami na túto cestu!

Malá pomôcka na úvod: Skutočne veľmi stručný úvod do "technológie kresťanstva" :-)
 
 etapa  nášivka

HĽADAČ SVETLA

Toto je prvá etapa Cesty. Hľadačom Svetla sa stáva každý, kto sa vyddá na Cestu za Svetlom. Jej prvou etapou je
SVITANIE Slovenského Skautingu: príručka + CD-ROM + tlačivá na Ľaliový život

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa z Hľadača Svetla stáva...:

PÁŽA SVETLA

V minulosti sa pážatami (z anglického page) stávali mladí šľachtickí chlapci vo veku sedem rokov a pážatami boli až do štrnásteho roku života. Učili sa spôsobnému životu a pripravovali sa na skutočný náročný rytiersky výcvik. Rytier nebol iba bojovníkom, okrem umenia boja musel ovládať aj rytierske umenia, ako boli napríklad hra v šachy či veršovanie.

Etapa Pážaťa Svetla trvá najmenej štrnásť týždňou (ale niekomu môže trvať aj dlhšie) a počas nej sa Páža Svetla učí tajomstvám dospelého života, aby ich mohol využívať vo svojom živote a na svojej Ceste. Začína sa pre neho

NABERANIE SÍL Slovenského skautingu: príručka + CD-ROM + tlačivá na ľaliový život

Po úspešnom absolvovaní tejto etapy sa z Pážaťa stáva...:

PANOŠ SVETLA

Panošmi (angl. squire) boli mladí muži vo veku štrnásť až dvadsaťjeden rokov života. Podstupovali tvrdý a  náročný výcvik. Panoš slúžil ako zbrojnoš niektorému z rytierov a učil sa umeniu bojovať, narábať so zbraňami, umeniu lovu a zápaseniu na turnajoch. Jeho výcvik charakterizovali cvičenia a úlohy ako šplhanie a cvičenie s ťažkými balvanmi na posilnenie rúk, drepy a výskoky s bremenom na pleciach na posilnenie nôh, hádzanie kopijou, streľba z luku, vrhanie nožom a zápas vo dvojiciach, zaobchádzanie s mečom a štítom – „kultovou“ zbraňou rytiera, jazda na koni a boj na koni, kvôli otužovaniu spávanie na slame v nevykúrených hradných sieňach, nenáročnosť – chlapci sa umývali v jednom džbáne vody a nosili iba jedny šaty. Učil sa tiež dodržiavať rytiersky kódex.

Panoš Svetla má tiež pred sebou etapu Cesty, na ktorej sa naučí v praxi žiť a uskutočňovať to, čo sa ako Páža Svetla naučil. Táto etapa trvá niekoľko mesiacov, závisí od toho, ako horlivo a húževnato sa Panoš Svetla na túto časť Cesty vydá a ako uspeje v panošských skúškach, ktoré ho čakajú.

PANOŠ SVETLA Slovenského sdkautingu: príručka

Po úspešom absolvovaní tejto etapy sa z Panoša stáva konečne riadny člen Rádu Svetla Slovenského Skautingu a je pasovaný na jeho rytiera.

  späť na menuRád Svetla

RYTIER - Rytier - to bol titul, ktorý sa nedal zdediť, iba získať. Niekto sa mohol narodiť ako gróf či barón, ale nikto sa nemohol narodiť ako ryier. Po tom, čo mladý muž strávil roky prípravou a cvičením ako páža a ako panoš, bol za zásluhy nakoniec pasovaný iným rytierom - spravidla súčasne aj výzmaným veľmožom, niekedy aj samým panovníkom - ny rytiera. Bolo to pre každého šľachtica veľké vyznačenie, niekedy dokonca aj nešľachtic mohol byť za vynikajúce zásluhy, často rovno na bitevnom poli, pasovaný za rytiera. Život rytiera sa spravoval rytierskym kódexom. Pre svojich rytierov a paladinov napísal kráľ Kartol Veľký v 8. storočí takýto rytiersky kódex:

ctiť Boha a chrániť Jeho Cirkev;
slúžiť lénnemu pánovi s vierou a cťou;
brániť slabých a bezbranných;
pomáhať vdovám a sirotám;
zdržiavať sa pohoršlivého konania;
žiť pre česť a slávu;
pohŕdať finančnou odmenou za svoje služby
bojovať za dobro a prospech všetkých;
podriaďovať sa autoritám;
dbať na česť druhov v rytierstve;
vyhýbať sa nečestnosti, lakomstvu a podvodom;
zachovať vieru;
vždy hovoriť iba pravdu;
v každom diele vytrvať až do konca;
rešpektovať česť žien;
nikdy neodmietnuť výzvu seberovného;
nikdy neutiecť pred nepriateľom.

RYTIER RÁDU SVETLA - je povolaný byť bojovníkom Svetla. usilovať o osobnú dokonalosť, čiže byť tým najlepším, akým dokáže byť a súčasne slobodným od všetkého, čo ho vnútorne spútava obmedzuje. Tak napĺňa tú slobodu a ten potenciál, ktorý od Boha v krste dostal, keď bol Božou Mocou ustanovený za syna (dcéru) Boha a povolaný, aby sa naučil žiť nebeským životom a pripravil sa tak na ujatie sa svojho Dedičstva, ktorým je Božie Kráľovstvo v Kristovi. Vo vzťahu k iným sa usiluje o jednotu lásky, v ktorej sme si navzájom oporou, inšpiráciou, povzbudením a dodávaním odvahy k rastu k dokonalosti i výzvou a pozvaním, aby sme tento krok spoločne urobili. Tak aj medzi sebou členovia Rádu Svetla uskutočňujú a sprítomňujú Božie vzťahy, Božiu Trojičnú jednotu a lásku a učia sa ich žiť v opravdivej láske, priamosti, úprimnosti a reálnosti. Nakoniec každý člen Rádu Svetla dospel k záveru, že chce napredovať k týcmto cieľom využívajúc spiritualitu konania, pričom skauting sa mu osvedčil ako pre neho najpepší nástroj jej uskutočnenia.

HESLO RÁDU SVETLA - NOBILITAS, latinské slovo, označujúce niečo, čo je súčasne ušľachtilé a súčasne skvelé, vynikajúce, elitné v tom najlepšom zmysle slova.

SYMBOL RÁDU - GRYF, ktorý je kombináciou orla a leva, dvoch "vládcov" na zemi a vo vzduchu. V heraldike stelesňuje to isté, čo heslo Rádu.

RYTIERSKE VÝPRAVY - Zjednodušene život rytiera sa skladal z výprav. Niekedy to boli výpravy, ktoré niekto zorganizoval, spomeňme len na krížové výpravy na obranu Európy a kresťanstva proti rozpínaniu nepriateľov, niekedy to boli zase potulné výpravy, kedy sa rytier vydal len tak, do sveta, aby sa zúčastňoval turnajpv, prežíval dobrodrusžtvá a slúžil slabým a tým, ktorí jeho pomoc potrebovali. Legendárne sú výpravy za nájdením Svätého Grálu (Kalicha, z ktorého Ježiš a Jeho apoštoli pili Kristovu Krv pri Poslednej večeri) v dielach o kráľovi Artušovi a jeho rytieroch. Týmto posledným sa najviac podobajú výpravy rytierov Rádu Svetla.

VÝPRAVY SVETLA - Rytierske výpravy sú chlebom aj života Rytiera Rádu Svetla - preto sa aj volajú výpravami Svetla. Delia sa na dve kategórie:

- NARUČENÉ VÝPRAVY SVETLA - predstavujú povinné projekty, ktoré je rytier Rádu na jednotlivých stupňoch povinný absolvovať. Po jej skončení s tútorom, prípadne s družinou či inými rytiermi a čklenmi Rádu, vyhodnotí, či svoje ciele dosiahol. Ak všetci uznajú, že hej, je výrava splnená a rytier o tom dostane patričné dobrozdanie od svojho tútora, či niekoho na jeho mieste.
- DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY SVETLA - projekty, ktoré si rytuer podľa daných pravidiel sám vytvára, aby sa z ich pomocou zdokonaľoval a napredoval na svojej Ceste bojovníka Svetla. Podobu týchto výprav Svetla si rytier preverá so svojim tútorom, príapdne v družine, či spoločne s inými, ktorí na ceste spoločne s ním sú. Po tútorovom schválení sa rytier vydá na svoju výpravuˇ. Po jej skončení s tútorom, prípadne s družinou či inými rytiermi a čklenmi Rádu, vyhodnotí, či svoje ciele dosiahol. Ak všetci uznajú, že hej, je výrava splnená a rytier o tom dostane patričné dobrozdanie od svojho tútora, či niekoho na jeho mieste.


vyznanie rytiera Rádu Svetla


 etapa  nášivka

RYTIER RÁDU SVETLA

Jeho úlohou je vykonať päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej ekvivalent, odsúhlasený tútorom.

Naručené výpravy Svetla: Na férovku s Bohom

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Počas držania tejto hodnosti má zverenú úlohu byť vo vzorom skautského konania a správania sa pre ostatných skautov a skautiek. Ak ešte nezískal výzvu Rytierske stužky, získa ju.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-SERVANT RÁDU SVETLA

Mal na starosti bežné služby a práce v rámci rádu a jeho miestneho sídla.

Doteraz už má úspešne vykonaných 5 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej ekvivalent, odsúhlasený tútorom.

Naručené výpravy Svetla: Domový poriadok sveta

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Počas držania tejto hodnosti bdie nad plnením Denného príkazu vo svojej družine/oddieli a to tým, že napomáha jeho uvedomovaniu si a horlivosti v jeho uskutočňovaní. Sám je pritom ostatným vzorom v konaní dobrách skutkov a v službe ostatným. Ak ešte nemá získanú výzvu Uzol dobrého skutku, získa ju.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-DRAPÉR RÁDU SVETLA

Mal na starosti oblečenie a ubytovanie členov rádu.

Doteraz už má úspešne vykonaných 10 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej ekvivalent, odsúhlasený tútorom.

Naručené výpravy Svetla: Čertove cukríky

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Počas držania tejto hodnosti bdie nad stavom klubovne, poriadkom v nej, tým, aby bola uprataná a čistá a všetko v nej v poriadku - hlavne tým, že napomáiha a podporuje takýto spôsob myslenia a prístupu k veci, pričom sám ide príkladom.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-TESAURÁRIUS RÁDU SVETLA

Mal na starosti pokladňu a účtovníctvo.

Doteraz už má úspešne vykonaných 15 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej ekvivalent, odsúhlasený tútorom.

Naručené výpravy Svetla: Rozjímanie (lectio divina, 1. časť)

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Počas držania tejto hodnosti bdie nad starostlivosťou o hmotný majetok družiny/oddielu a angažuje sa v tom, aby sa s ním správne zaobchádzalo, v duchu príkazu "Skaut je sporivý a hospodárny" - hlavne tým, že napomáiha a podporuje takýto spôsob myslenia a prístupu k veci, pričom sám ide príkladom.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-VICEMARŠÁL RÁDU SVETLA

Je zástupcom maršála (porov. ďalej) a mal na starosti trén, čiže logistické zabezpečenie jednotky rádu v boji v zmysle jedla, vody, kože, látok, železa a ocele a nástrojov na opravy, ako ja vozov na ich dopravu a pod.

Doteraz už má úspešne vykonaných 20 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla  za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej ekvivalent, odsúhlasený tútorom.

Naručené výpravy Svetla: Meditácia (lectio divina, 2. časť)

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Počas držania tejto hodnosti má za úlohu starať sa o to, aby veci z družinového/oddielového inventára, ktoré boli akokoľvek poškodené, boli aj riadne opravené a tým zachované pred úplným zničením - hlavne tým, že napomáiha a podporuje takýto spôsob myslenia a prístupu k veci a sám ide príkladom.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-MARŠÁL RÁDU SVETLA

Nie, nebol to žiaden megavysoký veliteľ ani nič podobné. Maršál mal na starosti bojové kone a bojovú výstroj a výzbroj členov rádu.

Doteraz už má úspešne vykonaných 25 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej ekvivalent, odsúhlasený tútorom.

Naručené výpravy Svetla: Ako kŕmiť vlka

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Počas držania tejto hodnosti má zverenú úlohu bdieť nad táborovým vybavením družiny/oddielu, nad jeho správnym ošetrenímk po tábore, uložením - a na tábore nad tým, aby sa s ním zaobchádzalo správne, šetrne a aby bolo vždy správne uložené - hlavne tým, že napomáiha a podporuje takýto spôsob myslenia a prístupu k veci, pričom sám ide príkladom.

Po úspešnom ukončení tejto etapy postupuje na novú úroveň a stáva sa členom Kapituly Rádu Svetla.

  späť na menuKapitula Rádu Svetla
KAPITULA - Kapitula (od lat. caput, capitis, hlava, hlavný) bývala a dodnes je vrcholným orgánom niektorých rádov.

KAPITULA SVETLA - Predstavuje vyššiu úroveň stupňov a hodností rádu. Patria do nej tí, ktorí ako rytieri Rádu Svetla uskutočnili 60 výprav Svetla, vrátane všetkých, ktoré sú na jednotlivých úrovniach cesty rytierov naručené, čiže povinné. Byť členom Kapituly Rádu je veľká čeť a znamená to patriť medzi skutočnú elitu.

ODZNAK KAPITULY SVETLA - Odznakom členov Kapituly Svetla je rytiersky kríž, "zavesený" na stuhe s heslom Rádu.

BEZ TÚTORA - Členovia Kapituly Rádu Svetla naďalej napredujú na Ceste Svetla. Pretože však sú už dostatočne osvedčení, nepodliehajú už tútorovi a sami si tvoria aj vyhodnocujú svoje výpravy, pričom najvyšším sudcom im je ich vlastná česť. Ale aj tak sa patrí, aby (ak je to vnhodné a prospieva to záujmom družiny) prezentovali aj oni spolu s ostatnými družiníkmi svoje výpravy, ich obsah ako aj výsledky a teda neúspech či úspech ich úsilia. To platí obzvlášť vtedy, ak pôsobdia ako vodcovia v družine či v oddieli a teda tým dávajú najavo, že stále patria medzi ostatných a spoločne s nimi po jednej a tej istej ceste kráčajú.

 etapa  nášivka

RYTIER KAPITULY RÁDU SVETLA

Doteraz už má úspešne vykonaných 30 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti.

Naručené výpravy Svetla: Cestou Poverella z Assisi

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-SERVIENT RÁDU SVETLA

V hierarchii rytierrskeho rádu templárov bol nižším dôstojníkom ľahkej jazdy, ktorá podporovala a dopĺňala ťažkú obrnenú rytiersku jazdu, v podstate zástupcom a pomocníkom turcopoliera.

Doteraz už má úspešne vykonaných 35 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti.

Naručené výpravy Svetla: Cestou Mikuláša z Flüe

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti sa obzvlášť stará o nováčikov vo svojej družine/oddieli a zo všetkých síl im pomáha čo najskôr sa stať ostrieľanými skautmi a prekonať všetky nástrahy nováčikovstva, obzvlášť, keď prvotné nadšenie vyprchá a objaví sa námaha a práca, ktorá je so skautongom spojená.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

 

RYTIER-KONFANONIER RÁDU SVETLA

V hierarchii rytierrskeho rádu templárov nosil vlajku rádu.

Doteraz už má úspešne vykonaných 40 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti.

Naručené výpravy Svetla: Cestou Nikolaa z Myri

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti sa obzvlášť stará o udržiavanie a rozvoj tradícií svojej družiny/oddielu/zboru, vrátane vecí, ako sú vlajky a pokriky a insígnie a rituály - stará sa, aby sa nedeformovali, prípadne aby sa prínosne rozvíjali, aby sa na ne nezabúdalo a aby z nich nevymizol ich zmysel, kvôli ktorému jestvujú.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-TURKOPOLIER RÁDU SVETLA

V hierarchii rytierrskeho rádu templárov bol veliteľom ľahkej jazdy, ktorá podporovala a dopĺňala ťažkú obrnenú rytiersku jazdu.

Doteraz už má úspešne vykonaných 45 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti.

Naručené výpravy Svetla: Cestou Raymonda de Puy  

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti sa obzvlášť stará o tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov v družine/oddieli ochabli, zaostali, ocitli sa na okraji a možno by dokonca o nejaký čas zo skautingu aj úplne vypadli. Priateľsky sa ich ujíma a zo všetkých síl im pomáha túto krízu prekonať, najmä tým, že im bude dobrým druhom a priateľom, oporou, inšpiráciou i povzbudením.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-PRECEPTOR RÁDU SVETLA

V rytierskych rádoch bol správcom a predstaveným miestneho sídla rádu, čiže kláštora, alebo pevnosti a s ním súvisiacej osady (podhradia).

Doteraz už má úspešne vykonaných 50 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti.

Naručené výpravy Svetla: Cestou Panny Orleánskej

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti si obzvlášť všíma radcu/radcov vo svojej družine/oddieli a usiluje sa im byť čo najviac nápomocný, motivovať ich, urobiť všetko preto, aby títo bratia a sestry, ktorí vynakladajú čas a námahu v službe svojim družinám, boli nielen niekým, od koho sa očakáva, že bude dávať a slúžiť, ale aj jemu sa dostane istá forma "odmeny" v podobe toho, čo iní urobia pre neho, aby tak pre neho skauting stále ostával dobrodružstvom a niekedy aj hrou.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

RYTIER-BAILIUS RÁDU SVETLA

V rytierskych rádoch bol správcom časti provincie a zástupcom komtúra rádu.

Doteraz už má úspešne vykonaných 55 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších päť výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti.

Naručené výpravy Svetla: Cestou Victorie Rasoamanarivovej z Madagaskaru

Dobrodružné výpravy Svetla: po jednej z každej zo štyroch oblastí VIERY, DOKONALOSTI, JEDNOTY a SYNOVSTVA

Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti si obzvlášť všíma svojho oddielového vodcu a jeho zástupcu a usiluje sa im byť čo najviac nápomocný, motivovať ich, urobiť všetko preto, aby títo bratia a sestry, ktorí vynakladajú čas a námahu v službe svojim družinám, boli nielen niekým, od koho sa očakáva, že bude dávať a slúžiť, ale aj jemu sa dostane istá forma "odmeny" v podobe toho, čo iní urobia pre neho, aby tak pre neho skauting stále ostával dobrodružstvom a niekedy aj hrou.

Po úspešnom ukončení tejto etapy postupuje na novú úroveň a stáva sa členom Kapituly Rádu Svetla.

  späť na menuZlatá kompánia Rádu Svetla
Predstavuje najvyššiu úroveň stupňov a hodností rádu. Patria do nej tí, ktorí ako rytieri Rádu Svetla uskutočnili 120 úspešných výprav Svetla, vrátane všetkých, ktoré sú na jednotlivých úrovniach cesty rytierov naručené, čiže povinné.


ODZNAK ZLATEJ KOMPÁNIE RÁDU SVETLA - Odznakom členov Zlatej kompáínie je klenot v podobe rytierskej prilby, umiestnený nad erbom Rádu.

 etapa  nášivka

PALADIN RÁDU SVETLA

Hodnosťou paladina, ktorou sa už tradične označujú tí najlepší z najlepších, v časoch Karola Veľkého sa tak napríklad označovali elitní rytieri jeho vlastnej kráľovskej družiny.

Doteraz už má úspešne vykonaných 60 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších desať(!) výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

PALADIN-KOMTÚR RÁDU SVETLA

V rytierskych rádoch bol predstaveným miestnej provincie rádu

Doteraz už má úspešne vykonaných 70 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších desať výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti má za úlohu bdieť nad duchom Zákona a Sľubu a Hesla a Príkazu vo svojej družine/oddieli, aby sa skautovanie nezvrhlo na nejaké trampovanie, voľnočasovú aktivitu, na niečo čisto športové, turistické a pod. Obzvlášť sú do jeho starostlivosti zverení nováčikovia, ktorým pomáha odhaliť krásne a vysoké ciele i štandardy skautského hnutia.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

PALADIN-JUSTÍCIÁR RÁDU SVETLA

V rytierskych rádoch mal na starosti veci súvisiace s právom a spravodlivosťou.

Doteraz už má úspešne vykonaných 80 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších desať výprav Svetla a dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti má za úlohu zo všetkých síl napomáhať priateľstvo, náladu a vysokú morálku a odhodlanie svojej družiny/oddielu a vynaložiť všetky svoje schopnosti na to, aby vopred vycítil zárodky rodiacich sa konfliktov a v tom istom zárodku im vhodne a s taktom sebe vlastným predišiel. A ak už k niečomu dôjde, urobí všetko preto, aby napomohol čo najrýchlejšiemu zmiereniu a obnoveniu priateľstva.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

PALADIN-KANCELÁR RÁDU SVETLA

V rytierskych rádoch mal na starosti dohľad nad bežným fungovaním celého rádu a súčasne mal aj súdnu právomoc.

Doteraz už má úspešne vykonaných 90 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších desať výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti nemá určenú žiadnu zuvláštnu funkciu. Je na ňom, aby sa vhodne angažoval všade a vo všetkom, čo poslúži na väčšiu česť a slávu Boha, vzrast skautiského hnutia a rast k plnosti Božieho synovstva a spásy jeho členov.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

PALADIN-SENEŠAL RÁDU SVETLA

V rytierskych rádoch bol zástupcom veľmajstra a druhým najvyššie postaveným v hierarchii rádu.

Doteraz už má úspešne vykonaných 100 výprav Svetla. Jeho úlohou je vykonať ďalších jedenásť(!) výprav Svetla za dokonalosťou v jednote a jednotou v dokonalosti. Okrem toho v priebehu kalendárneho roka absolvuje aspoň jednu víkendovú duchvnú obnovu, alebo jej primeraný ekvivalent.

Počas držania tejto hodnosti nemá určenú žiadnu zuvláštnu funkciu. Je na ňom, aby sa vhodne angažoval všade a vo všetkom, čo poslúži na väčšiu česť a slávu Boha, vzrast skautiského hnutia a rast k plnosti Božieho synovstva a spásy jeho členov.

Po úspešnom ukončení tejto etapy sa neho stáva...:

PALADIN-VEĽMAJSTER RÁDU SVETLA

V rytierskych rádoch sa tak označovala hlava celého rádu.

Doteraz má úspešne vykonaných 111 výprav Svetla. Vyššia hodnosť (zatiaľ) v Ráde neexistuje.

  späť na menu